9 oktober 2017

Het nieuwe huurdecreet in voege vanaf 1/1/2019

Het nieuwe huurdecreet in voege vanaf 1/1/2019 - Portus Nieuwpoort

NIEUWE VLAAMSE HUURDECREET

Het nieuwe Vlaamse huurdecreet gaat pas begin 2019 in voege en niet op 1 september 2018 zoals oorspronkelijk gepland.

Eén van de meest besproken nieuwigheden is dat de verhuurders, volgens het nieuwe decreet, een huurwaarborg kunnen vragen van drie maanden huur. Nu mag de eigenaar in principe maar twee maanden huur als waarborg vragen. Voorwaarde voor die versoepeling is dat er een nieuwe ‘huurwaarborglening’ op poten staat zodat minder solvabele huurders het bedrag van de huurwaarborg kunnen lenen. Op vandaag is het stelsel van de huurwaarborglening echter nog niet operationeel.

Het nieuwe huurdecreet voorziet ook een aantal wijzigingen op het vlak van opzegmodaliteiten.

* De huurovereenkomst van negen jaar blijft de regel. Tijdens de eerst drie jaar van de huurovereenkomst zal enkel de verhuurder zelf kunnen opzeggen voor eigen gebruik. Pas na het verstrijken van de eerste driejarige periode, zal het eigen gebruik ook toegepast kunnen worden voor de echtgeno(o)t(e), de partner, de kinderen, …

* Op het vlak van opzeg voor renovatiewerken werd de wetgeving ook wat soepelder. Voortaan zal de verhuurder na de eerste driejarige periode op ieder ogenblik de huurovereenkomst kunnen opzeggen wegens renovatie- en of verbouwingswerken.

* Huurovereenkomsten van korte duur blijven ook nog steeds mogelijk, maar kunnen voortaan op elk ogenblik opgezegd worden door de huurder (mits een opzegtermijn van drie maanden).

Verder werd de wet ook aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Zo zijn er een aantal specifieke bepalingen opgenomen rond medehuur.

* Voor feitelijk samenwonenden wordt voorzien in een systeem van facultatieve toetreding. De verhuurder zal in dit geval akkoord moeten gaan met een nieuwe huurder. Bij weigering kan men zich wenden tot de rechtbank.

* Ook zal het voor medehuurders mogelijk worden om de huurovereenkomst ten persoonlijke titel op te zeggen. De vertrekkende medehuurder dient in dit geval wel een nieuwe huurder voor te stellen die moet goedgekeurd worden door de verhuurder. Bij weigering zal de huurder nog 6 maand aangesproken kunnen worden voor huurachterstallen.

* Tot slot werd voor wettelijk samenwonenden een aparte regeling uitgewerkt. Indien men uit elkaar gaat, dienen de huurders onderling te bepalen wie de huurovereenkomst zal overnemen. Indien er geen akkoord bereikt wordt zal de rechter finaal moeten beslissen.

Contacteer Portus voor meer inlichtingen betreffende het nieuwe Huurdecreet bestemd voor bewoning.